Ekstraordinær Generalforsamling

Fermaten i Herning

Beskrivelse

Fermatens medlemmer indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling på Fermaten.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Behandling af indkomne forslag:
    a. forslag til vedtægtsændringer fra Niels-Jørgen Simonsen
    b. forslag til vedtægtsændringer fra Fermatens bestyrelse
  3. Eventuelt.

Vedr. pkt. 2.a.:
Niels-Jørgen Simonsens ændringsforslag indeholder bl.a. følgende:
Indkaldelse til Generalforsamling skal indeholde forslag, der ønskes behandlet, udkast til regnskab, navn på personer på  valg og personer, der opstiller til bestyrelsen.
Indkaldelse til generalforsamling skal også ske gennem e-mails til medlemmerne.
Forslag til nye bestyrelseskandidater kan komme på selve generalforsamlinger.
20 af foreningens medlemmer skal kunne anmode ekstraordinær generalforsamling
Et bestyrelsesmedlem maksimalt kan vælges i tre perioder
Bestyrelsen kan afskedige spillestedslederen uden Herning Kommunes godkendelse

Vedr. pkt. 2.b.:
Bestyrelsens ændringsforslag indeholder bl.a. følgende:
Indkaldelse til generalforsamling skal også ske gennem e-mails til medlemmerne samt på Facebook
Informationer om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag, vil blive gjort tilgængelig på Fermatens hjemmeside, så snart de er tilgængelige, og senest en uge før generalforsamlingen.
En opstillet kandidat til bestyrelsen, som ikke opnår valg på generalforsamlingen, ret til efterfølgende at stille op som suppleant, uden at dette skal varsles på forhånd
Et flertal i Fermatens bestyrelse eller 15% af foreningens medlemmer skal kunne anmode ekstraordinær generalforsamling

 

De fulde forslag til vedtægtsændring kan rekvireres ved henvendelse til Fermatens administration (rikke@fermaten.dk)