Generalforsamling 2017

Din genvej til medindflydelse

Generalforsamling 2017

Beskrivelse

Generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, herunder
a. Driftsmæssig årsrapport
b. Planer og tiltag for det kommende år
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt

Hvem kan stemme ved generalforsamlingen ?
8.2 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter og om ændringsforslag til disse. Hvert medlem har 1 stemme. Nye medlemmer opnår dog først stemmeret, hvis de på generalforsamlingstidspunktet har været medlem af foreningen Fermaten I mindst en måned.

For at kunne afgive stemme, skal man på generalforsamlingen fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved beregningen af flertallet medregnes hverken blanke eller ugyldige stemmer.

Supplerende oplysninger
Der er fri adgang for alle, det er dog kun medlemmer af foreningen Fermaten der har stemmeret.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest mandag den 6. marts 2017, og kan fremsendes til: alex@fermaten.dk