Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Fermaten indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. april 2018 kl. 18.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling af indkomne forslag:
a. forslag til vedtægtsændringer fra Niels-Jørgen Simonsen
b. forslag til vedtægtsændringer fra Fermatens bestyrelse
c. yderligere forslag til vedtægtsændringer fra Niels-Jørgen Simonsen
3. Eventuelt.

Vedr. pkt. 2.a.:
Niels-Jørgen Simonsens ændringsforslag indeholder bl.a. følgende:
Indkaldelse til Generalforsamling skal indeholde forslag, der ønskes behandlet, udkast til regnskab, navn på personer på valg og personer, der opstiller til bestyrelsen.
Indkaldelse til generalforsamling skal også ske gennem e-mails til medlemmerne.
Forslag til nye bestyrelseskandidater kan komme på selve generalforsamlinger.
20 af foreningens medlemmer skal kunne anmode ekstraordinær generalforsamling
Et bestyrelsesmedlem maksimalt kan vælges i tre perioder
Bestyrelsen kan afskedige spillestedslederen uden Herning Kommunes godkendelse

Vedr. pkt. 2.b.:
Bestyrelsens ændringsforslag indeholder bl.a. følgende:
Indkaldelse til generalforsamling skal også ske gennem e-mails til medlemmerne samt på Facebook
Informationer om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag, vil blive gjort tilgængelig på Fermatens hjemmeside, så snart de er tilgængelige, og senest en uge før generalforsamlingen.
En opstillet kandidat til bestyrelsen, som ikke opnår valg på generalforsamlingen, ret til efterfølgende at stille op som suppleant, uden at dette skal varsles på forhånd.
Et flertal i Fermatens bestyrelse eller 15% af foreningens medlemmer skal kunne anmode ekstraordinær generalforsamling

Vedr. pkt. 2.c:
5.1 Medlemskab af foreningen er personligt og betales for 1 år ad gangen.
5.2 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
5.3 Fermaten, Fermatens ledelse eller Fermatens bestyrelse kan ikke vælge at lade Forening Fermaten betale kontingentet for udvalgte medlemmer f.eks. frivillige på Fermaten.
5.4 Medlemskabets rettigheder regnes fra indbetalingen af kontingent og bortfalder automatisk efter et år, med mindre det nye kontingent er indbetalt. Rettighederne ophører også ved udmeldelse.
5,5 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse.
5.6 Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt gælden til foreningen er berigtiget.

De fulde forslag til vedtægtsændring kan rekvireres ved henvendelse til Fermatens administration ved at sende en mail til rikke@fermaten.dk